Results (1):

Title (TiZr)N/(TiSi)N Maitilayer Nanostructured Coatings obtained by Vacuum Arc Deposition
Authors S.V. Lytovchenko, B.А. Mazilin, V.M. Beresnev, V.А. Stolbovoy, M.G. Kovalyova, Е.V. Kritsyna, I.V. Kolodiy, О.V. Glukhov, L.V. Malikov
Issue Volume 10, Year 2018, Number 5
Pages 05041-1 - 05041-5