Історія журналу


Історія "Журналу нано- та електронної фізики" розпочинається зі створення наукового журналу 
"Вісник Сумського державного університету" у 1994 році. На той час журнал виходив двічі на рік і складався з п'яти розділів:

 • природознавчi науки: математика, фiзика, хiмiя, механiка;
 • машинобудування, новi технологiї;
 • автоматика, електронiка, приладобудування;
 • бiологiя, медицина;
 • економiка, соцiально-гуманiтарнi науки.

Головним редактором журналу був професор Ковальов Iгор Олександрович, який на той час займав посаду ректора, а його заступником - проректор з наукової роботи, доцент Хворост Володимир Андрiйович.

З розвитком унiверситету впевнено розвився і його головний науковий журнал, збільшилась його популярність серед навчальних та наукових установ по всій території України. Регулярними стали публікації авторів з Києва, Харкова, Запорiжжя, Черкас, Тернополя, Донецька. Тому обсяг наукового журналу значно зріс, i з 2001 року "Вiсник Сумського державного унiверситету" видавався з перiодичнiстю 12 разiв на рiк. У той час журнал складався с шести серій:

 • фiзика, математика, механiка;
 • технiчнi науки (машинобудування);
 • технiчнi науки (автоматика, електронiка, приладобудування);
 • медицина;
 • економiка;
 • фiлологiя,

а кожен номер був присвячений лише одній конкретній серії. З 2007 року кожна з серій одержала статус окремого видання з відповідною назвою:

 • "Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка";
 • "Вісник СумДУ. Серія Технічні науки";
 • "Вісник СумДУ. Серія Медицина";
 • "Вісник СумДУ. Серія Економіка";
 • "Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки".

Головним редактором журналу "Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка", що тепер виходив двічі на рік, став декан фізико-технічного факультету, професор Воробйов Геннадій Савелійович, а його заступником - завідувач кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, професор Проценко Іван Юхимович. Журнал друкувався двічі на рік.


Подальший розвиток фізико-математичної серії журналу та одночасне становлення фізичних наукових шкіл, що сформувались в університеті у цій галузі, забезпечили передумови для створення фахового видання більш вузького спрямування, яке б відповідало міжнародним стандартам. Саме тому редакційна колегія журналу "Віснику СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка" після проведеної серйозної аналітичної роботи прийняла рішення про переформатування журналу, обмеження його тематики та збільшення кількості номерів до чотирьох, а потім - шести номерів на рік. 

Оновлене видання у 2009 році отримало назву "Журнал нано- та електронної фізики", а головним його редактором став завідувач кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, професор Проценко Іван Юхимович. 

Проведене переформатування не було формальним. Суттєвого оновлення зазнала редакційна колегія, до якої були залучені як відомі вчені, у тому числі з-за кордону, так і молоді фахівці. Для розширення кола читачів журналу запроваджено переклад його україно- та російськомовних статей англійською. Велику увагу було приділено технічній стороні видавничої справи. У відповідності до сучасних стандартів створено сайт журналу, розроблено шаблон статті, підвищено рівень зовнішньої естетики друкованої версії журналу. Дбаючи про своїх авторів, редакційна колегія максимально спростила процедуру подачі рукописів та зробила її абсолютно безкоштовною.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року, "Журнал нано- та електронної фізики" 11.07.2019 р. наказом МОН № 975 було включено до переліку фахових видань України (категорія "А").

Редколегія запрошує науковців до активної співпраці і сподівається, що оновлений журнал, так само як і його попередник, знайде своїх авторів і вдячних читачів.