Правила оформлення

 Загальні вимоги до рукописів

  1. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно. Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю. Вступ до статті має бути стислим, але  повинен характеризувати сучасний стан проблеми та актуальність власного дослідження. У змістових розділах статті повинні бути висвітлені та проаналізовані одержані результати та зазначені методи досліджень. Усі чисельні дані слід наводити у загальноприйнятих одиницях вимірювання. Висновки повинні бути конкретними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження, тощо.
  2. Анотація та висновки повинні повністю розкривати зміст роботи та не дублювати один одного.
  3. Об’єм статті: а) оглядового характеру – 10-15 сторінок (кількість літературних посилань – до 40); б) проблемного характеру – до 10 сторінок (кількість посилань не більше 25); в) про розв’язання конкретної наукової задачі – 4-5 сторінок (кількість літературних посилань – до 20); г) короткого повідомлення про досягнутий результат – до 3-х сторінок (кількість посилань – 10-15). Літературні джерела, на які автори посилаються, повинні мати індекс DOI. 
  4. Обсяг анотації – 1800 знаків, включаючи пробіли. Додатково в кінці тексту статті наводиться анотація на українській мові.
  5. На першій сторінці рукопису у відповідному полі має бути вказаний індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті. Завантажити перелік РАСS-індексів.

Технічні вимоги до тексту рукопису

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.  Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон та додержуватися всіх його вимог (завантажити шаблон). Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. Текст рукопису статті слід просто друкувати замість тексту поданого для прикладу у шаблоні. Подані  до друку рукописи мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою вказаного шаблону. Рисунки повинні бути чітким, контрастними, якісними (не менше 300 dpi). Для оформлення формул бажано користуватися редактором формул "MathType". 

У випадку невідповідності рукопису нижченаведеним вимогам стаття відхиляється або повертається авторам на доопрацювання.