Правила оформлення

Шановні колеги,

«Журнал нано- та електронної фізики» з 01 січня 2019 року  видається виключно англійською мовою (наказ № 0478-I від 18 червня 2018 р.). 

Журнал нано- та електронної фізики публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики конденсованого середовища, плівкового матеріалознавства, мікро- і наноелектроніки;  досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ у нанорозмірних об'єктах; впливу різних видів випромінювання на властивості нанорозмірних матеріалів; прикладні аспекти нано- та електронної фізики.

Тематика журналу:

 • фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів;
 • фізика нанорозмірних об’єктів;
 • експериментальні методики досліджень у фізиці конденсованого стану;
 • методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів;
 • генерація та розповсюдження електромагнітного і оптичного випромінювання;
 • фізика електронних та іонних пучків;
 • прикладні аспекти нано- та електронної фізики

Статті публікуються англійською мовою.

Рукописи, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування.

У випадку невідповідності рукопису нижченаведеним вимогам стаття відхиляється або повертається авторам на доопрацювання.

Загальні вимоги до рукописів

 1. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно. Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю. Вступ до статті має бути стислим, але  повинен характеризувати сучасний стан проблеми та актуальність власного дослідження. У змістових розділах статті повинні бути висвітлені та проаналізовані одержані результати та зазначені методи досліджень. Усі чисельні дані слід наводити у загальноприйнятих одиницях вимірювання. Висновки повинні бути конкретними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження, тощо.
 2. Анотація та висновки повинні повністю розкривати зміст роботи та не дублювати один одного.
 3. Об’єм статті: а) оглядово-узагальнюючого характеру – більше 10 сторінок; б) проблемного характеру – до 10 сторінок; в) про розв’язання конкретної наукової задачі – 4-5 сторінок; г) короткого повідомлення про досягнутий результат – до 3-х сторінок. 
 4. Об’єм анотації: 1800 знаків (16-18 строчок).
 5. На першій сторінці рукопису у відповідному полі має бути вказаний індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті. Завантажити перелік РАСS-індексів.

Технічні вимоги до тексту рукопису

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.  Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон та додержуватися всіх його вимог (завантажити шаблон). Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. Текст рукопису статті слід просто друкувати замість тексту поданого для прикладу у шаблоні. Подані  до друку рукописи мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою вказаного шаблону.