Результаты (2):

Заголовок The Synthesis of Metalcarbon Nanocomposite Ni / C on the Basis of Polyacrylonitrile
Автор(ы) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, E.V. Yakushko, S.L. Kozhitov, A.G. Savchenko, I.V. Shchetinin, S.G. Emelyanov, L.M. Chervjakov
Выпуск Том 5, Год 2013, Номер 4
Страницы 04007-1 - 04007-4
Заголовок Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer
Автор(ы) I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kojitov, O.A. Davletova, A.V. Popkova
Выпуск Том 6, Год 2014, Номер 3
Страницы 03035-1 - 03035-3