Results (2):

Title Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator
Authors M.G. Kovaleva, M.S. Prozorova, M.Yu. Arseenko, M.N. Yapryntsev, K.N. Mamunin, V.V. Sirota, A.Y. Altukhov, E.V. Ageev
Issue Volume 8, Year 2016, Number 3
Pages 03018-1 - 03018-4
Title Photocatalytic Properties of Sn-doped TiO2
Authors I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, V.M. Boychuk, I.M. Mykytyn, V.M. Gun’ko
Issue Volume 13, Year 2021, Number 1
Pages 01001-1 - 01001-5