Results (1):

Title Photocatalytic Properties of Sn-doped TiO2
Authors I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, V.M. Boychuk, I.M. Mykytyn, V.M. Gun’ko
Issue Volume 13, Year 2021, Number 1
Pages 01001-1 - 01001-5