Results (2):

Title The Dimensional Effect in Trimethylsilylated Silica Nanoparticles
Authors I.F. Myronyuk, Y.P. Voronin, V.І. Mandzyuk, , N.A. Bezruka, T.V. Dmytrotsa
Issue Volume 9, Year 2017, Number 5
Pages 05030-1 - 05030-5
Title Photocatalytic Properties of Sn-doped TiO2
Authors I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, V.M. Boychuk, I.M. Mykytyn, V.M. Gun’ko
Issue Volume 13, Year 2021, Number 1
Pages 01001-1 - 01001-5