Магнiторезистивнi та магнiтооптичнi властивостi двокомпонентних плiвкових сплавів на основі заліза

Автор(ы) О.В. Власенко, О.П. Ткач, Н.І. Шумакова, Л.В. Однодворець
Принадлежность

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Выпуск Том 10, Год 2018, Номер 4
Даты Одержано 25.05.2018, у відредагованій формі – 12.08.2018 , опубліковано online 25.08.2018
Ссылка О.В. Власенко, О.П. Ткач, Н.І. Шумакова, Л.В. Однодворець, Ж. нано- електрон. фіз. 10 № 4, 04016 (2018)
DOI http://dx.doi.org/10.21272/jnep.10(4).04016
PACS Number(s) 75.70._i, 75.47.De, 85.75.Bb
Ключевые слова Двокомпонентна плівкова система, Процеси упорядкування, Германіди заліза, ГМО (2) , Магнітооптичний ефект Керра.
Аннотация

Представлені результати досліджень магнiторезистивних i магнітооптичних властивостей двокомпонентних плівкових систем на основі Fe і Pd, Pt або Ge, сформованих з рiзною концентрацiєю пара- або діамагнітної компоненти  в одному технологiчному циклi методом пошарової або одночасної конденсацiї з наступною термообробкою в iнтервалi температур 300-1070 К. Дослiдження магнiторезистивних властивостей плiвкових матерiалiв на основі Fe і Pd або Pt вказують на те, що при загальнiй концентрацiї атомiв пара- або діамагнітного матеріалів вiд 15 до 68 ат.% в них відбуваються процеси упорядкування з утворенням фаз ГЦТ-FePd і ГЦТ-FePt, а також залишковим ефектом фіксації магнітних інтерфейсів, що спричиняє спін-залежне розсіювання електронів та ефект гігантського магнітоопору, величина якого при Т = 300 К має величину 0,6 %. Експериментальні дослідження магніторезистивних властивостей плівкових матеріалів на основі Fe і Ge дозволили встановити, що при cGe = 60-68 ат.% зростання амплітуди магнітоопору вiд (0,02-0,04) % у невiдпалених системах до (0,35-0,44) % у вiдпалених до 1070 К плівках  вiдбувається за рахунок формування магнiтних фаз германiдiв залiза по усьому об’єму зразка. У відпалених плівках на основі Fe і Pd, Pt або Ge спостерігалась залежність кута Керра від індукції магнітного поля у вигляді прямокутної петлі гістерезису, що пояснюється низькою коерцитивністю відпалених плівкових матеріалів.

Список литературы

English version of article