Результаты (3):

Заголовок Influence of the Ratio of Metal Composed Nanocomposites Fe-Co / C on Phase Composition
Автор(ы) L.V. Kozhitov, A.P. Kuzmenko, S.L. Kozhitov, D.G. Muratov, , V.A. Harseev, V.V. Rodionov, A.V. Popkova, K.E. Matveev, E.V. Yakushko
Выпуск Том 5, Год 2013, Номер 4
Страницы 04008-1 - 04008-3
Заголовок Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile
Автор(ы) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, A.V. Popkova, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov,
Выпуск Том 6, Год 2014, Номер 3
Страницы 03038-1 - 03038-4
Заголовок The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автор(ы) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, V.A. Tarala, A.V. Popkova, L.M. Chervjakov
Выпуск Том 6, Год 2014, Номер 3
Страницы 03039-1 - 03039-4